Δικαιολογητικά Έντυπα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Σχετική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται για ποιο λόγο την ζητάτε και που θα την χορηγήσετε. (Μπορείτε να την αποστείλετε στο e-mail του Ι.Σ.Ζ. )

* Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε ταμειακώς εντάξει.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 • ΦΕΚ 713/13-03-2012
 • Παράρτημα Α΄ και Β΄ του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70Α΄)
 • Νέες τεχνικές προδιαγραφές τροποποίηση των μετρικών στοιχείων του Π.Δ. 84/2001 ΦΕΚ 2302/27-08-2014
 • Δικαιολογητικά:
  • Για λειτουργία Ιδιωτικού Ιατρείου
  • Για λειτουργία Πολυιατρείου
  • Για συστέγαση ΦΕΚ 2308/27-08-2014
  • Ανάκληση άδειας λειτουργίας
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό κοινού ιατρείου
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό συστέγασης ιατρείων

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • ΦΕΚ 1802 Β΄/02-07-2014 αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίες, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας των Διαγνωστικών Εργαστηρίων.
 • Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Ζ.

Για εγγραφή ιατρού με ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα:

 1. Αίτηση Εγγραφής
 2. Φύλλο Μητρώου
 3. Πρωτότυπη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος από την Περιφέρεια. (Η προσκόμιση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για εγγραφή στον Ι.Σ.Ζ. πρέπει να γίνει εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της σύμφωνα με το άρθρο 295 παρ. 3 του Ν. 4512/17-01-2018).
 4. Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Α) Φωτοτυπημένο αντίγραφο του πτυχίου (αν είναι από ελληνικό πανεπιστήμιο)
  Β) Φωτοτυπημένα  αντίγραφα:  του ξενόγλωσσου πτυχίου καθώς και της μετάφρασής του στα ελληνικά (αν είναι από πανεπιστήμιο της Ε.Ε.)
  Γ) Φωτοτυπημένα  αντίγραφα :  του ξενόγλωσσου πτυχίου επικυρωμένο από δικηγόρο, της μετάφρασής του στα ελληνικά, της αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ( αν είναι από πανεπιστήμιο εκτός Ε.Ε.).
 6. Μια μικρή φωτογραφία.
 7. Παράβολο εγγραφής 15 €.

Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον χρειάζεται:

 1. Φωτοτυπημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας από κρατικό διδασκαλείο ξένων γλωσσών (αν δεν υπάρχει πραγματοποιείται συνέντευξη του ιατρού από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ζ.)
 2. Φωτοτυπημένο αντίγραφο του διαβατηρίου.

Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.) επιπλέον χρειάζεται:

 1. Φωτοτυπημένο αντίγραφο της άδειας παραμονής
 2. Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων σπουδών και της μετάφρασής της στα ελληνικά.

Σημείωση:  Τα φωτοτυπημένα αντίγραφα δεν απαιτούν επικύρωση αλλά είναι απαραίτητη η επίδειξη των πρωτοτύπων.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του.

Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ιατρού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Ι.Σ.Ζ.

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Φύλλο Μητρώου.
 3. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είναι ο ιατρός μέλος.
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
 6. Αντίγραφο του πτυχίου ιατρικής (ξενόγλωσσου και μετάφρασης αν είναι από το εξωτερικό).
 7. Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του.

Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ιατρού.

Σύμφωνα με τον Ν. 4512/17-01-2018 και την από 23-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ζ. η εισφορά για τα μέλη του Ειδικού Μητρώου του Ι.Σ.Ζ. για το έτος 2018 καθορίστηκε στα 150,00 €.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 1. Διαβιβαστικό διαγραφής και φάκελος σας από τον άλλο Ιατρικό Σύλλογο (πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση διαγραφής από τον σύλλογο που είστε μέλος και την αποστολή του φακέλου και του διαβιβαστικού στον Ι.Σ.Ζ.)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Μια μικρή φωτογραφία.

Πρέπει  να έχει παραλάβει ο Ι.Σ.Ζ. το φάκελο και το διαβιβαστικό για να μπορεί να γίνει η εγγραφή.