ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ  36 ΘΕΣΕΩΝ Ως ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β΄ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 373/2002